| จังหวัดแพร่พัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่แคม สร้างประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในจังหวัด สอดคล้องกับที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาด สวยงาม จังหวัดแพร่จึงได้ดำเนินการสำรวจลำน้ำแม่แคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประชาชนใช้ประโยชน์จากลำน้ำกว่า 6,231 ครัวเรือน ในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสวนเขื่อน ตำบลบ้านถิ่น ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลทุ่งกวาว และตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

จากการลงพื้นที่สำรวจลำน้ำแม่แคม พบว่า บางช่วงมีวัชพืชจำนวนมาก กีดขวางทางน้ำ ดังนั้น จังหวัดแพร่จึงได้ร่วมกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จัดทำ "โครงการพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่แคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่" และบูรณาการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาในลำน้ำแม่แคมตลอดทั้งสาย 18.3 กิโลเมตร ด้วยการขุดลอกวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ โดยใช้งบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำแม่แคมในการอุปโภคและบริโภคตลอดชีพ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนช่วงที่มีน้ำหลาก ทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่จังหวัดแพร่

Share: