| คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2565  นายศานิต ปรากฎมาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวมุกภารัศมิ์ พรมอะริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว นางสาวกชกร วงค์ฝั้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาววารุณี ปิยกานนท์ ร่วมติดตามการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน" พร้อมกับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน โดยเดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง ดังนี้ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ณ บ้านรักไทย และปางอุ๋ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

    จากนั้นร่วมรับฟังข้อเสนอ ปัญหา จากนายกเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละตำบลในอำเภอแม่ลาน้อย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง วัดจอมแจ้ง และวัดจอมทอง อำเภอแม่สะเรียง ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีนางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ชั้น 2 รับชมการแสดงโตและนกกิ่งกะหร่า และรับประทานอาหารเย็น (ขันโตก) ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง

Share: