| สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา คัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุน

              นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีภารกิจหลักในการให้บริการกู้ยืมเงินคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพและการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการให้มีการคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการประกอบอาชีพและด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ We Can Do ประจำปีงบประมาณ 2565 และตามมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพในด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2565 ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพและด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ  

            สำหรับ คุณสมบัติของคนพิการที่จะเสนอชื่อคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินกองทุน ต้องเป็นคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินกองทุน และมีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นลูกหนี้ที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่เกิน 3 เดือน และเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพหรือขยายกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ โล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 ราย ประกอบด้วยด้านการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ จำนวน 10 รายและด้านการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ จำนวน 10 ราย ,ใบประกาศนียบัตรแก่คนพิการที่ร่วมโครงการจำนวน 154 ราย

            ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลใบสมัครได้ที่ www.phayao.m-society.go.th ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ และส่งใบสมัครฯไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Share: