| เกษตรลำพูนรุก สวนเกษตรต้องได้รับรองมาตรฐาน GAP

นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนมีพื้นที่ปลูกลำไยทั้งหมด 335,948 ไร่ เนื้อที่ให้ผลรวม 325,972 ไร่ ผลผลิตรวม 335,948 ตัน แบ่งเป็น ลำไย (ในฤดู ) เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน (ผลผลิต 228,022 ตัน) ลำไย (นอกฤดู) เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม (ผลผลิต 107,926 ตัน) (สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน, 2564) และมีพื้นที่ปลูกมะม่วง ทั้งหมด 31,544 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 31,304 ไร่ พันธุ์ที่มีการปลูกมากที่สุด คือ มะม่วงเขียวมรกต รองลงมา คือ มหาชนก จินหวง โชคอนันต์ น้ำดอกไม้สีทอง อาร์ทูอีทู มันศรีวิชัย แดงจักรพรรดิ์ เขียวเสวย งาช้างแดง และพันธุ์อื่นๆ ได้แก่ มันขุนศรี หงส์ไคเทอร์ แก้วขมิ้น ฟ้าลั่น หนองแซง อกร่อง และแรด เป็นต้น ผลผลิตรวม 48,767 ตัน (สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน, 2564)

จากการที่จีนออกระเบียบเพื่อกำหนดให้ผลไม้เมืองร้อน 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ต้องมาจากสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนโดยรัฐบาลจีน เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่สินค้าเกษตรมีปัญหา โดยมาตรการดังกล่าว ได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ในปัจจุบันยังคงมีสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุที่ยังไม่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียน หรือยื่นขอขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีน จึงไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนใช้กลไกการขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ ใช้ “ตลาดนำการเกษตร” ในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

การยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว สินค้าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูนจึงควรมีมาตรฐานการรับรองที่เป็นสากล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เป็นแนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด GAP จึงเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต ทั้งนี้มาตรฐาน GAP ก็จะเป็นกระบวนการผลิตหนึ่งที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ

พี่น้องเกษตรกรสามารถนำเอกสารมายื่นขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน โดยมีเอกสารดังนี้

1. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน (เช่นโฉนดที่ดิน) หรือสำเนาทะเบียนเกษตรกร (หน้าที่ระบุชื่อผู้ขอการรับรอง พื้นที่ และชนิดพืชที่ขึ้นทะเบียน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โทร 053-511120

Share: