| เกษตรที่สูงลำพูน ส่งมอบกล้าไม้ ให้เจ้าหน้าที่ อปท. อ.ทุ่งหัวช้าง ส่งต่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา แก้วมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบกล้าไม้ผล กล้าผัก พืชอาหาร ประกอบด้วย มะเขือ จำนวน 17 ถาด แมงลัก จำนวน 3 ถาด พริก จำนวน 2 ถาด ผักปลังญี่ปุ่น จำนวน 1,040 กล้า กระเพรา จำนวน 300 ถุง อาโวกาโด จำนวน 100 ต้น ฝรั่ง 25 ต้น มะนาว จำนวน 25 ต้น ไผ่ จำนวน 25 ต้น และกล้วย จำนวน 25 หน่อ  ให้เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ตามโครงการผลิตพืชพันธุ์ดี เพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปมอบต่อให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และใช้ในภารกิจงานส่งเสริมการเกษตรอื่นๆ ต่อไป

Share: