| สำนักงานประกันสังคม จ.แม่ฮ่องสอน ลดอัตราเงินสมทบแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 ติดต่อกัน 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 65)

     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายวิรัตน์  ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้แก่ชาวประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 ติดต่อกันถึง 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 โดยรายละเอียดดังนี้

     ผู้ประกันตนมาตรา 33  ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน, เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน

     ผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 จากปกติจ่าย 432 บาท ลดเหลือเพียง 91 บาท

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Share: