| ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย สร้างการรับรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์และแจกวัชภัณฑ์พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกร กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

            วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายสัตว์แพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมงคล  เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยนายไชยยศ  แจ้งใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล นายพีรพัฒน์  พงศ์ไพรภูมิ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกร ณ.บ้านแม่นางจางใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอแม่ลาน้อย  เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน   ผลการปฎิบัติงานของปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 ราย  แจกเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อคอกปศุสัตว์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังโรคปากและ เท้าเปื่อย ในโค-กระบือ-แพะ-แกะ  การเฝ้าระวังโรคLSD ในโค-กระบือ  การเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร  
และการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

 

Share: