| มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดกิจกรรม ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์ ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน

ห้องประชุมพระพิรุณ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน (มทร.ล้านนา น่าน) นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานเปิดโครงการและจัดกิจกรรม "ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร" ของสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในการทำงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม นำผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านงานบริการวิชาการ  เพื่อช่วยพัฒนายกระดับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเกษตร นำมาสู่ประสิทธิภาพทางการผลิต ทางการตลาด ความสามารถการแข่งขัน เพื่อนำมาสู่ความอยู่ดีกินดี ความมั่นคงทางอาหารของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีภาคีเครือข่ายวิสาหกิจขุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนันทบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านส้าน อำเภอเวียงสา วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอทุ่งช้าง  และกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงหมูทุ่งขาม เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม "ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร" เพื่อการมีส่วนร่วมเผยแพร่ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน ผู้ประกอบการและเกษตรกร แสดงให้เห็นผลผลิตผลิตภัณฑ์จากผลงานการบริการวิชาการ การถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในแบบ "ชิม ช้อป ใช้" ผ่านบูธนิทรรศการต่าง ๆ  ได้แก่  กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การนำผลผลิตมาแปรรูปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีติจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเกษตรและนวัตกรรมเพื่องานสัตว์ การแสดงนิทรรศการองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ คลินิกแนะนำความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ การตลาด การแปรรูปโคเนื้อและแพะเนื้อ และผลผลิตผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ประมง การเกษตรและแปรรูป ซึ่งเป็นผลจากการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่องานด้านประมงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีติจิทัล เพื่อการบริหารจัดการเกษตรและนวัตกรรมการประยุกใช้ทคโนโลยี QR Code เพื่อการส่งเสริมการขายส้มสีทอง และเทคโนโลยี IOT กับกรปลูกพืช เยี่ยมซมการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน เป็นต้น   

Share: