| สพป.น่าน เขต 1 จัดพิธีรับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประฐมวัย ปีการศึกษา 2564

ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศุกษาน่านเขต 1 ตำบลดู่ใด้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นางสุพรรณิการ์  ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประฐมวัย ปีการศึกษา 2564 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ  และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมสร่างความสนุกสนานความเพลิดเพลิน ความสนใฝ่รู้ความกระตือรือร้น ฝึกการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนาตามลำดับ

การประกอบพิธีรับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีโรงเรียนที่ผ่านการต่ออายุตราพระราชทาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน  44 โรงเรียน

Share: