| จังหวัดแพร่ จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565

จังหวัดแพร่ จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำงานบริการออกให้บริการประชาชนในเชิงรุก รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  

วันนี้ 09.00 น. (12 พ.ค. 65) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกบูธให้บริการคำปรึกษา แนะนำ พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งมอบยาชุดพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียน จำนวน 10 ชุด

สำหรับในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีการรายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 9 โครงการ คือ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว โครงการงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอสูงเม่น โครงการซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำแม่ยมลอดคลอง LMC กม. 64+424 ตำบลบ้านเหล่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

Share: