| ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สานพลังสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน พัฒนาศักยภาพ เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่ประชาชน

    วันที่ 20 มกราคม 2565 นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ พร้อมทีมงานฯ ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนโดยผ่านผู้นำชุมชน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อีกทั้งเพื่อสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้แก่ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาล พัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่  และเป็นการขยายเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนตลอดไป

Share: