| จังหวัดเชียงราย ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565 เพื่อป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควันและลดมลพิษทางอากาศ โดยได้กำหนดมาตรการให้ดำเนินการดังนี้

1.ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ในการไม่เผาวัสดุทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

2.ในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3  เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560)

3.ห้ามการเผาในพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 – 3,000,000 บาท (ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ)

4.ห้ามการเผาในเขตทาง พื้นที่ริมทางหลวง และทางหลวงท้องถิ่น หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

6. กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

- ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191

- ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (สบอ.15) สายด่วน 1362 หรือโทร 053-712603

- สายด่วนทางหลวง  1586

- สายด่วนทางหลวงชนบท  1146

        โดยผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงินรางวัลนำจับจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้

Share: