| จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมดำเนินโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565

    วันนี้ (14 มกราคม 2565) นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมจิตอาสาภัยแล้ง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยประธานแจ้งว่า ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน แจ้งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565 โดยมีแนวคิดคือการสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม จังหวัดละ 1 แห่ง อาจเป็นการขุดหนองน้ำใหม่ ลอกหนองน้ำเดิม หรือการเชื่อมหนองน้ำ โดยไม่ต้องรอประกาศพื้นที่ประสบภัย โดยให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด ร่วมกับจิตอาสา 904 ดำเนินการหาพื้นที่ และใช้ศักยภาพในพื้นที่ในการดำเนินการ ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการประชุม/หารือ/วางแผน/สำรวจ เลือกพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสม และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และใช้ศักยภาพในพื้นที่ ในการดำเนินการลักษณะลงแขก/เอามื้อสามัคคี คือในแต่ละหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุน คน เครื่องจักร งบประมาณ ร่วมกันทำ

     โดยระยะเวลาในการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ห้วงเดือน มกราคม 2565, ขั้นที่ 2 ขั้นการดำเนินกิจกรรม ห้วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2565, ขั้นที่ 3 ขั้นติดตามความสำเร็จของโครงการ ห้วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2565

          ในที่ประชุม ประธานได้เลือก อ่างเก็บน้ำบ้านสบสอย อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหา ในช่วงหน้าแล้ง น้ำไม่พอใช้ ช่วงหน้าน้ำ น้ำจะท่วม จึงเหมาะสมแก่การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และขอให้ทุกอำเภอดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน

         ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนโครงการฯ ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ทราบ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

 

 

Share: