| จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 14 ราย

            ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จำนวน 3,600 ราย เป็นเพศชาย 1,652 ราย และเพศหญิง 1,948 ราย เสียชีวิต 48 ราย (1.33 %) รักษาหายแล้ว 3,405 ราย (94.59 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 147 ราย (4.08 %) ไม่มีอาการ 39 ราย มีอาการเล็กน้อยไม่ใช้ออกซิเจน 96 ราย ใช้ออกซิเจนแรงดันต่ำ 4 ราย ใช้ออกซิเจนแรงดันสูง 6 ราย ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ 2 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 7 ราย โรงพยาบาลปาย 15 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 7 ราย โรงพยาบาลสบเมย 16 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 10 ราย โรงพยาบาลขุนยวม 7 ราย โรงพยาบาลสนาม 46 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 39 ราย

          สำหรับวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 597 ชุด พบเชื้อ 14 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด ทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           รายที่ 3587 เพศชาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ต. ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อาชีพลูกจ้างของรัฐแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจัยเสี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคระบาดจังหวัดเชียงใหม่ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกและจมูกไม่ได้กลิ่น ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม

           รายที่ 3588 เพศชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อาชีพครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจัยเสี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคระบาดและอยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น มีอาการไอ เจ็บคอ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม

            รายที่ 3589 เพศหญิง อายุ 19 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อาชีพว่างงาน ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 3567 มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่นและปวดศีรษะ ตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม

            รายที่ 3590 เพศหญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวกับผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 3564 - 3566 บุคคลในครอบครัว) มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และจมูกไม่ได้กลิ่น ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม

            รายที่ 3591 - 3592 เพศหญิง 2 ราย อายุ 12 ปี และ 63 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นนักเรียนและอาชีพเกษตรกร ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งมีความเชื่อมโยง  คลัสเตอร์บ้านห้วยช่างคำ มีอาการไอ เจ็บคอ และมีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม

            รายที่ 3593 เพศหญิง อายุ 36 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม อาชีพรับราชการหน่วยงานแห่งหนึ่งในอำเภอขุนยวม ปัจจัยเสี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคระบาดจังหวัดเชียงใหม่ มีอาการคัดจมูกตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลขุนยวม

            รายที่ 3594 เพศหญิง อายุ 1 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง เป็นเด็กในปกครอง ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ  คลัสเตอร์ บ้านห้วยเคี้ยะ มีอาการไอ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

            รายที่ 3595 เพศชาย อายุ 84 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ  คลัสเตอร์ บ้านห้วยโผ มีอาการไอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแม่สะเรียง

            รายที่ 3596 เพศหญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ คลัสเตอร์ บ้านแม่ต้อบเหนือ ตรวจ ATK ผลเป็นลบ และส่งตรวจ RT -PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

            รายที่ 3597 - 3599 เพศหญิง 3 ราย ช่วงอายุระหว่าง 50 - 84 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย อาชีพเกษตรกร ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ คลัสเตอร์ป่าหมาก มีอาการไข้ และมีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

            รายที่ 3600 เพศชาย อายุ 14 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ต.แม่สวด อ.สบเมย เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ  คลัสเตอร์ แม่สวด มีอาการไอ และหายใจเหนื่อยหอบ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสบเมย

Share: