| มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน เร่งหาแนวทางสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กแม่ฮ่องสอน ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิด พร้อมเชิญชวนนักเรียนผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยน่าน มหาวิทยา

          นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ประธานมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 43 และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระครูอนุยุติสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู กรรมการมูลนิธิ และนางสาวชนเขต บุญญขันธ์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก  พร้อมด้วยนางอ่อนศรี ศรีอัมพร อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทาวทางมอบทุนการศึกษาจาก CP ALL ให้แก่นักเรียนแม่ฮ่องสอน ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 5 ทุน  พร้อมหารือแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กแม่ฮ่องสอน ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
          ประธานมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน กล่าวต่อว่า จากที่ได้รับการประสานจาก วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๒0 มกราคม ๒๕๖๕ สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่หนึ่งสมัครทางเว็บไซต์ วิทยาลัยน่านหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://nan.uru.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ งานรับนักศึกษา อาคารศรีราชภัฏ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน และสมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ส่งถึง งานรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. ๐๕๔-๗๑๘๙๒๕ ต่อ ๑๕ หรือ ๐๘๖-๔๒๑๗๙๒๔
          มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการส่งเสริมและมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา สาธารณสุข พัฒนาอาชีพ การกีฬาและการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาและเป็นการพัฒนาชาติพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
 

Share: