| เริ่มแล้ว! งานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 8 วันที่ 20 - 21 ม.ค.65 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการ COVID19

          (20 มกราคม 2565) บรรยากาศงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีประชาชน และเกษตรกร หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย กลุ่มองค์กรเกษตรกร ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจ จำนวนมากเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

          นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีบัวบาน ร่วมกันจัดงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และธุรกิจด้านการเกษตรในตำบลศรีบัวบาน ซึ่งประชาชนตำบลศรีบัวบาน มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และเป็นศูนย์รวมของเกษตรกรหลายกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง โดยภายในงานมีการจัดซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการเกษตร หมู่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ สินค้า OTOP การจำหน่ายกล้าพันธุ์ พืชผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆ สำหรับในวันที่ 21 มกราคม 2565 จะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง แข่งขันทำไก่อบฟาง แข่งขันคว้านลำไย แข่งขันหว่านแหบก แข่งขันจับปลาไหล และการประกวดจัดสวนถาดของนักเรียน

          อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 8 และเชิญ ชิม ช้อป สนับสนุนผลผลิตสินค้าเกษตรเกษตรกรใน"กาดก้อมของดี วิถีศรีบัวบาน" ตั้งแต่วันนี้ - 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งผู้ร่วมงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% วัดอุณภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนด ก่อนเข้างาน

 

Share: