| ถั่วลายเสือ 88 รายการ และกระเทียม144 รายการ ได้รับการรับรองเป็นสินค้า GI ของแม่ฮ่องสอน

    พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวยุพา นาคา และนางสาวจันทร์จิรา อังธนาณุกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ประชุมมีมติรับรองผลการตรวจประเมินเกษตรกรที่สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน” จำนวน 88 ราย และมีมติรับรองผลการตรวจประเมินเกษตรกรที่สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระเทียมแม่ฮ่องสอน” จำนวน 144 ราย และมอบหมายทีมตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตจัดทำสรุปรายละเอียดเกษตรกรเพิ่มเติม

    ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว  คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ

Share: