| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย ป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ ( 20 มกราคม 2565 ) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงใน 25 จังหวัด 4 ภาคของประเทศไทย โดยมี หัวหน้าหน่วยราชการทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในจังหวัดลำพูน รวม 40 คน ร่วมประชุม มีนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยตามแผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลำพูนนั้น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการปัญหาได้อย่างดียิ่ง เพื่อเป็นการคืนข้อมูลและถอดบทเรียนนำมาซึ่งแนวทางให้แต่ละจังหวัด ได้นำไปใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย ในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงใน 25 จังหวัด 4 ภาคของประเทศไทย

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง ของยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานต่อการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงใน 25 จังหวัด 4 ภาคของประเทศไทย เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

Share: