| ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดและผู้นำชุมชนที่ได้รับรางวัล พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นายสรวิชญ์ หงษ์พาเวียน กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ามะโอ และนาย​ศักฎาณุวัฒจ์ ยุวารี เยาวชนชุมชนท่ามะโอ ผู้แทนชุมชนคุณธรรมฯ เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้

ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" โดยคัดเลือกจากชุมชนคุณธรรมฯ จำนวน 228 ชุมชนทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังให้แก่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) มาขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และสนับสนุนต่อยอดสู่ชุมชนสร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

Share: