| เทศบาลเมืองแพร่ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจำปี 2565

วันนี้ (25 พ.ย. 64) ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ มีความรู้และรู้จักวิธีการปฏิบัติตนเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อัคคีภัย เป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุอัคคีภัย วิธีการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญทั้งแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประสบภัยในการอพยพหนีไฟ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียในชีวิต

Share: