| ผู้ว่าฯลำพูน วางนโยบายลดการเกิดจุด HotSpot ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน รวมถึงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) ที่หอประชุมสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน

โดยในวันนี้ได้มีการประชุมรับทราบนโยบายร่วมกันจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการอย่างเต็มที่ และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้สาระสำคัญในการประชุมได้มีการเสนอร่างแผนปฏิบัติการ ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน รวมถึงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ อาทิ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พื้นที่ ดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นต้น

สำหรับปีนี้ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เน้นย้ำในเรื่องของการลดการเกิดจุด HotSpot ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ได้มีการตั้งเป้าหมายลดจำนวนจุด HotSpot หรือ จุดความร้อนให้ลดลงอีกร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง 3 ปี คือ ไม่เกิน 2,797 จุด รวมถึงสถิติค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน คือ 36 วัน

Share: