| ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสูบส่งน้ำจากแม่น้ำทา ไปกักเก็บในแอ่งเก็บน้ำห้วยต้นยาง ตำบลทาทุ่งหลวง เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 วันนี้ ( 25 พฤศจิกายน 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสูบส่งน้ำจากแม่น้ำทา ไปกักเก็บในแอ่งเก็บน้ำห้วยต้นยาง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้ทางจังหวัดสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำที่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณน้ำ เพื่อกักเก็บในแหล่งน้ำต่าง ๆ ในตำบล หมู่บ้าน เพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ให้การต้อนรับ

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้ทางจังหวัดสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำที่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณน้ำ เพื่อกักเก็บในแหล่งน้ำต่าง ๆ ในตำบล หมู่บ้าน เพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง นั้น จังหวัดลำพูน ได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการ สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำที่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อกักเก็บทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อประกอบอาชีพ และมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการโดยใช้การสูบส่งน้ำได้ พร้อมสำรวจแหล่งน้ำต้นทางที่มีปริมาณน้ำมากหรือเพียงพอที่จะสูบส่ง ไปยังพื้นที่กักเก็บ มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในที่อำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 8 แห่ง และอำเภอแม่ทา เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ปรากฏว่ามีพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการสูบส่งน้ำกักเก็บได้ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ จำนวน 4 แห่ง

สำหรับที่อำเภอแม่ทา ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการสูบส่งน้ำเพื่อการกักเก็บและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ สูบส่งน้ำกักเก็บได้ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ พื้นที่หมู่บ้าน ทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา แหล่งน้ำต้นทางได้แก่ ลำน้ำแม่ทา จุดที่จะดำเนินการสูบส่ง ปัจจุบัน มีน้ำกักเก็บประมาณ 146,000 ลบ.ม. น้ำล้นสันฝายตลอดเวลา และพื้นที่แหล่งน้ำปลายทาง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง ขนาดความจุอ่าง 150,000 ลบ.ม.

โดยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและประมาณราคา ดำเนินการโดยวิธีวางท่อสูบส่งน้ำจากลำน้ำแม่ทา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทาง ไปถึงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 380,641.26 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) ระยะเวลาในการสูบส่ง 25 วัน ปริมาณน้ำ 100,000 ลบ.ม. ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมเดินสายส่งน้ำจากลำน้ำแม่ทา ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง รวมระยะทาง 3.8 กม. เรียบร้อยแล้ว และเริ่มสูบส่งน้ำ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ปริมาณน้ำสูบได้ 150 ลบ.ม./ชั่วโมง ปริมาณน้ำสะสม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. มีปริมาณ 2,250 ลบ.ม. (แผนการสูบวันละ 20 ชั่วโมง) ปัจจุบันมีน้ำประมาณ 50,000 ลบ.ม. คิดเป็น 30% ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำ การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการประกอบอาชีพ ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน เกษตรกร 150 ราย พื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่

Share: