| พม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” และเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม คณะเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกเพศทุกวัย ร่วมแสดงพลังในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ตลอดเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงดังกล่าว ตลอดจนเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2555 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิของตนเองในการใช้กฎหมาย อันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง

      ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถแจ้งเหตุและแจ้งเบาะแส ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-6110261 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share: