| จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำเครื่องจักรตัดย่อยอัดไถพรวนมาใช้ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร..//

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำร่อง 7 ตำบลในอำเภอแม่แจ่ม ใช้นวัตกรรมเครื่องจักรตัด ย่อย อัด ไถ พรวน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  สร้างรายได้สู่ชุมชน ..//

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับบริษัทวีอาร์พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลติ้งส์ จำกัด  คิดค้น ประดิษฐ์ นวัตกรรมเครื่องจักร ตัด ย่อย อัด ไถ พรวน ที่สามารถใช้ในการตัดย่อยอัดต้นข้าวโพดแห้งหลังการเก็บเกี่ยวพร้อมแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีมาตรฐาน สามารถลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และแปรรูปได้ ซึ่งเป็นความร่วมมือในโครงการป้องกันการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรข้าวโพด ลดเชื้อเพลิงที่จะก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการดำเนินการในระยะที่ 1 ตามแผนแม่แจ่มโมเดล พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จะดำเนินการใน 7 ตำบล พื้นที่เพาะปลูกกว่า 100,000 ไร่ โดยจะมีการใช้เครื่องจักร ตัด ย่อย อัด ไถ พรวน 1 คัน ต่อ 5,000 ไร่ พร้อมจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอแม่แจ่ม และในเดือนธันวาคม 2564 จะได้เริ่มดำเนินการ ตัด ย่อย อัด ไถ พรวนกองซังในไร่บางส่วน

ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้รถตัดย่อยอัดไถพรวนพร้อมจัดตั้งโรงไฟฟ้าป้องกันการเผา จะสามารถลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 จากการเผาเศษวัสดุในที่โล่งได้ทั้งหมด และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2 ล้านตันคาร์บอนจากการเผา ซึ่งชุมชนที่มีการปลูกข้าวโพดและอาศัยอยู่ในพื้นที่ จะมีรายได้จากการรับซื้อต้นข้าวโพดแห้ง ตันละ 600 บาท และมีรายได้จากการปันผลกำไรจากโรงงานไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 10 โดยจะมีการจัดตั้งโรงแปรรูปข้าวโพดเพื่อรับซื้อข้าวโพดจากชาวบ้าน ให้เป็นกลไกทางเลือกรับซื้อข้าวโพดในราคาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนกดราคารับซื้อข้าวโพด นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถขายข้าวโพดได้ในราคาที่ดีและไม่ต้องจ่ายเงินประกันราคารับซื้อข้าวโพดอีกด้วย

Share: