| จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครู และงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

     วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารบูญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 และงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่เพื่อรับรองการมาติดต่อราชการของประชาชน โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู ประธานสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบสารถึงครูทุกคนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู โดยนายกรัฐมนตรีขอน้อมมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมาพร้อมทั้งขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทั่วประเทศ

     นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่และผู้เรียนที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่

        นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 66 ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

 

Share: