| COVID-19 จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ขณะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย

       ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ว่ามีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 394 ชุด พบเชื้อ 38 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        รายที่ 2345 เพศหญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อาชีพแม่บ้าน ปัจจัย เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว (รายที่ 2138 และ รายที่ 2139) ตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาล ศรีสังวาลย์

       รายที่ 2346 เพศหญิง อายุ 45 ปีที่อยู่ หัวเมืองพม่า ประเทศพม่า อาชีพแม่บ้าน ปัจจัยเสี่ยงมีโรค ประจำตัวและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแนวชายแดน อาการไข้ อ่อนเพลีย มาพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลศรีสังวาล

       รายที่ 2347 และ ราย2368 รวม 2 ราย เพศชาย 2 ราย อายุ26 ปีและ 33 ปีที่อยู่ หมู่ที่ 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย อาชีพรับจ้าง ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคระบาด ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่ลาน้อย

       รายที่ 2348 - 2364 และ รายที่ 2369 – 2370 รวม 19 ราย เพศหญิง 9 ราย เพศชาย 10 ราย ช่วงอายุระหว่าง 4 - 15 ปี ที่อยู่ หอพักนักเรียนในอำเภอแม่ลาน้อย เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดทำกิจกรรม ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Cluster หอพักนักเรียนบ้านท่าสองแคว ตรวจ ATK ผลเป็นบวก 13 ราย ผลเป็นลบ 6 ราย และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่ลาน้อย

       รายที่2365 - 2367 รวม 3 ราย เพศหญิง 2 ราย เพศชาย 1 ราย ช่วงอายุระหว่าง 9 – 22 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต.สบเมย อ.สบเมย ,หมู่ที่ 5 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย และหมู่ที่ 7 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง เป็นนักเรียน และอาชีพรับราชการ ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Clusterหอพัก นักเรียนบ้านท่าสองแคว ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม 2 ราย และศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่ลาน้อย 1 ราย

       รายที่ 2371- 2372 รวม 2 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 1 ราย อายุ 50 ปี และ 59 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย อาชีพเกษตรกร ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคระบาด ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่ลาน้อย

       รายที่ 2373 เพศหญิง 1 ราย อายุ 68 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สูงอายุ อาชีพรับจ้าง อาการไข้ หนาวสั่น ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์แยก กักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

       รายที่ 2374 เพศชาย 1 ราย อายุ 46 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง อาชีพรับราชการ ในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง อาการไข้ ไอ เจ็บคอ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์ แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง รายที่ 2375 - 2376 รวม 2 ราย เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 1 ราย อายุ 4 ปี และ 26 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง เป็นเด็กในปกครอง และอาชีพรับจ้าง ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว (รายที่ 2316) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Cluster หนองป่าแขม ตรวจ ATK ผลเป็นบวก 1 ราย ลบ 1 ราย และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแม่สะเรียง

      รายที่ 2377 เพศชาย 1 ราย อายุ 12 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 12 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน (MS2038) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Cluster แพะคะปวง ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

     รายที่ 2378 เพศชาย 1 ราย อายุ 46 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง อาชีพรับจ้าง ปัจจัยเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน มีอาการไข้ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์ แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

      รายที่ 2379 เพศหญิง 1 ราย อายุ 69 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดท ากิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน (MS2046) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Cluster แม่ต๊อบเหนือ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

      รายที่ 2380 เพศหญิง 1 ราย อายุ 49 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย อาชีพเกษตรกร ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดอ าเภอสบเมยอาการไอ หายใจเหนื่อย เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสบเมย ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ ส่งต่อมารักษาโรงพยาบาลแม่สะเรียง

     รายที่ 2381 เพศชาย 1 ราย อายุ36 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.แม่สวด อ.สบเมย อาชีพรับจ้าง ปัจจัยเสี่ยงสัมผัส ใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว (MS2200) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Cluster ปกครองอำเภอสบเมย ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสบเมย

      รายที่ 2382 เพศหญิง 1 ราย อายุ 56 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.กองก๋อย อ.สบเมย ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีโรค ระบาดอำเภอสบเมย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Cluster แม่แพหลวง ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสบเมย

       สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จ านวน 2,382 ราย เป็นเพศชาย 1,137 ราย และเพศหญิง 1,245 ราย เสียชีวิต 19 ราย (0.79 %) รักษาหายแล้ว 1,991 ราย (83.59 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 372 ราย (15.62 %) มีอาการเล็กน้อย 347 ราย ปานกลาง 19 ราย และรุนแรง 6 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 8 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 19 ราย โรงพยาบาลปาย 16 ราย โรงพยาบาลสบเมย 27 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 5 ราย โรงพยาบาลสนาม 87 ราย และ รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 210 ราย

       สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้ 1 ราย มีรายละเอียด ดังนี้     รายที่ 2232 ผู้ป่วยชาย อายุ 48 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 13     ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคระบาด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Cluster แม่ละอูน  มีอาการตัวเหลือง หายใจเหนื่อย ตรวจ ATK ผลเป็นลบ และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ต่อมาผู้ป่วย เสียชีวิตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แพทย์ลงวินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้แพร่ขยายเป็นวงกว้างมากจนไม่สามารถควบคุมโรคได้ ขอให้ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการแจ้งอย่างเคร่งครัด หากมีอาการสงสัย โควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษาโดยเร็วและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาล หรือ หน่วยบริการฉีดวัคซีน เชิงรุกในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคลดความรุนแรงของโรค.และลดการเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อโควิด-19

 

Share: