| คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านพิจารณาเห็นชอบขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรห้วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2564 กว่า 6 แสนบาท และมีผู้ยื่นเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรใหม่ 97 ราย

                       นายสำเริง แก้วเทพ  ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้   ในช่วงระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการพิจารณาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร 4 ราย 7 บัญชีมูลหนี้ 622,840 บาท
                        นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่องขอรับการอนุเคราะห์จัดสรรงบกลางประจำปี 2564 รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า 5,548 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบริหารสำนักงานเพื่อดำเนินงาน กว่า 230 ล้านบาท ด้านการจัดการหนี้เงินชดเชยที่ กฟก.ได้ทดรองจ่ายชำระหนี้แทนเกษตรกรกว่า  2,027 ล้านบาท ด้านการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรกว่า 3,290 ล้านบาทเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม -24 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ยื่นขอเพิ่มสมาชิกองค์กรเกษตรกร 2 องค์กร จำนวนสมาชิกรวม 97 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด  79 ราย และกลุ่มพัฒนาเกษตรกรบ้านนาราบ 18 ราย  และในระยะเวลาเดียวกัน กลุ่มพัฒนาเกษตรกรบ้านนาราบได้ส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กร 3 คน
                          สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่ประเมินผลองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 6 องค์กร ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ้านศรีมงคลเหนือ หมู่ 7 ตำบลขึ่ง กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านอ้อย ตำบลบัวใหญ่  กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคบ้านไร่  กลุ่มเมืองลีพัฒนา  กลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านหลับมึนพรวน และกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำป้ากหมู่ 7 นอกจากนี้ยังได้เจรจาเพื่อขอชำระหนี้แทนเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร จำนวน 6 แห่งได้แก่สหกรณ์การเกษตรนาน้อยจำกัด สหกรณ์การเกษตรนาหมื่นจำกัด สหกรณ์การเกษตรปัวจำกัด สหกรณ์การเกษตรเชียงกลางจำกัด สหกรณ์การเกษตรเวียงสาจำกัด และสหกรณ์การเกษตรท่าวังผาจำกัด ขณะเดียวกันได้มีการยื่นคำขอแยกองค์กรเกษตรกรเพื่อจัดตั้งองค์กรใหม่ คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเหลืองนอก  กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer มีสมาชิกใหม่ 50 คน จากสมาชิกทั้งหมด 99 คน 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

Share: