| องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน จัดการเสวนาการพัฒนายกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)องค์การยูเนสโก

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน จัดการเสวนาการพัฒนายกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)องค์การยูเนสโก

                           ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธาน    เปิดการจัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านองค์การ ตามที่ จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความประสงค์ให้จังหวัดน่าน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมื่องสร้างสรรค์ ในด้าน หัตถกรรมและศิลปะะพื้นบ้าน ของ องค์การศึกษาวิทยาศาตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือ UNESCO นั้น เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO       พร้อมขับเคลื่อน จังหวัดน่าน สู่การเป็นเครือข่ายเมื่องสร้างสรรค์ในด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยบูรณาการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเคอข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ องค์การ UNESCO  เพื่อวัฒนธรรมอันโดดเด่นของตนเองสืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนน่าน ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั่วประเทศ

                                      โดยทางด้าน  นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน  กล่าวว่า การดำเนินการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว พัฒนาพื้นที่ชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ อพท. จัดขึ้น เพื่อสร้างงาน รายได้และกระจายเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวไปยังชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านให้สวยงาม โดดเด่นและเป็นที่จดจำ เนื่องจากจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม วิถีชุมชนที่เรียบง่าย และสร้างความแข็งแกร่งแก่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่าน่านให้นักท่องเทียวเข้าใจและทราบลักษณะสำคัญที่แตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทั่วไปกับการท่องเทียวอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวน่าน และอยากเดินทางกลับมายังจังหวัดน่าน เพื่อเยือนน่านอีก

                                 ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้  โดยมีจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ได้แก่ คุณกนกวรรณ คุ้มวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมเสวนา วิชาการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมการเสวนา  ประมาณ 50  คน

                                                                    ............................................................

Share: