| คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ที่ จ.พะเยา

 

              วันที่ 25 พ.ย.2564    พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการธิการ  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

พร้อมด้วย พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานคนที่ 1   พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ

ได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา  โดยมีนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานประเด็นที่คณะมาติดตามประกอบด้วย  การดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน  ระบบเงิน และระบบกำลังคน จังหวัดที่ มีผลสัมฤทธิ์ สูง  kigh Performance Provinces  การถอดบทเรียนการบริหารจัดการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามแบบรายงานการถอดบทเรียนของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. การดำเนินการชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้าในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบ  แนวคิด วิธีการดำเนินการ รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

             จากนั้นคณะได้เดินทางถึงหมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการ/หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้า ผลการปฏิบัติงาน  รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้าปลอดภัยสู้ภัยโควิด 19 และผลงานดีเด่นของหมู่บ้านด้วย

Share: