| จ.ลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อน Road Map การบริหารจัดการขยะของประเทศ

การประชุมหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมหารือการดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแผนของจังหวัด โดยมีนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่ประชุมได้นำเสนอสถานการณ์ขยะมูลฝอยของปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และการคาดการณ์สถานการณ์ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง รวมไปถึงสถานการณ์ขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ และขยะจากหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อคืนข้อมูลปัจจุบันให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้กล่าวถึงประเด็นการหารือกิจกรรมที่จะดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะอันตรายในปีงบประมาณ 2565 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานชุมชนที่มีการจัดการขยะ (3Rs) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมไปถึงการสอบถามถึงการดำเนินงานความต้องการในการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะกับท้องถิ่นจังหวัดและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในการวางแผนกิจกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

ขณะเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการผลักดันการคัดแยกขยะติดเชื้อ เสนอแนะแนวทางและวิธีการเพื่อเพิ่มความตระหนักแก่ชุมชน พร้อมประเด็นให้ส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จะได้ดำเนินการวางแผน กำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเดินตาม(ร่าง) Road Map 2565 - 2570 การบริหารจัดการขยะของประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะของจังหวัดลำปางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share: