| จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 14 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

             ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดตั้งแต่ระลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 (เวลา 11.00 น.)  มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสิ้นจำนวน 3,670 ราย เป็นเพศชาย 1,690 ราย และเพศหญิง 1,980 ราย เสียชีวิต 49 ราย (1.34 %) รักษาหายแล้ว 3,436 ราย (93.62 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 185 ราย (5.04 %) มีอาการเล็กน้อย 176 ราย ปานกลาง 3 ราย และรุนแรง 6 ราย รักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 7 ราย โรงพยาบาลปาย 14 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 7 ราย โรงพยาบาลสบเมย 8 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 7 ราย โรงพยาบาลขุนยวม 7 ราย โรงพยาบาลสนาม 38 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 97 ราย

            สำหรับวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 1,004 ชุด พบเชื้อ 14 ราย และเสียชีวิต 1 รายเป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             รายที่ 213 เพศหญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 12 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อาชีพพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นและสัมผัสผู้คนเป็นจำนวนมาก มีอาการเจ็บคอ และมีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม

            รายที่ 214 เพศหญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน (157) มีอาการไอ เจ็บคอ และมีน้ำมูก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม

            รายที่ 215 เพศหญิง อายุ 15 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยงเดินทางไปพื้นที่ที่มีโรคระบาดและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันจังหวัดเชียงใหม่ มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ มีน้ำมูก และ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลปาย

            รายที่ 216 เพศชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย อาชีพธุรกิจส่วนตัว ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นและสัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีอาการไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ และถ่ายเหลว ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลปาย

            รายที่ 217 เพศหญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม อาชีพรับราชการ หน่วยงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอขุนยวม ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 164 มีอาการไอ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT -PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลขุนยวม

            รายที่ 218 เพศชาย อายุ 62 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม เป็นผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 165) มีอาการไอ และมีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลขุนยวม

            รายที่ 219 -  221 รวม 3 ราย เพศหญิง 2 ราย เพศชาย 1 ราย ช่วงอายุระหว่าง 62 - 80 ปี ที่อยู่หมู่ที่ 7, 10 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ ซึ่งมีความเชื่อมโยง คลัสเตอร์ บ้านขุนแม่ต๊อบ มีอาการไอ มีน้ำมูก และลิ้นไม่รับรส ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแม่สะเรียง 1 ราย และศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง 2 ราย

            รายที่ 222 เพศชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.สบเมย อ.สบเมย อาชีพรับจ้าง มาตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตรวจ ATK ผลเป็นลบ และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

            รายที่ 223 เพศชาย อายุ 56 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.สบเมย อ.สบเมย อาชีพรับจ้าง มีอาการไอเป็นเลือดส่งตัวมารักษาโรงพยาบาลแม่สะเรียง ตรวจ ATK ผลเป็นลบ และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแม่สะเรียง

            รายที่ 224 เพศชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 13 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง เป็นนักเรียน ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ ซึ่งมีความเชื่อมโยง คลัสเตอร์ บ้านจอมกิตติ มีอาการ มีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นลบและส่งตรวจ RT -PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

              รายที่ 225 เพศชาย อายุ 39 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย อาชีพเกษตรกร ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคระบาด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ คลัสเตอรผาผ่า มีอาการไอ และหายใจเหนื่อยหอบ ตรวจ ATK ผลเป็นบวกและส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสบเมย

            รายที่ 226 เพศชาย อายุ 65 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ต.สบเมย อ.สบเมย อาชีพเกษตรกร ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคระบาด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ คลัสเตอร์แม่ตอละ มีอาการไข้ และไอ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสบเมย

            สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้ 1 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ รายที่ 3359 ผู้ป่วยหญิง อายุ 72 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ด้วยอาการไอแห้งหายใจหอบเหนื่อย และเจ็บชายโครง ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ ทำการรักษาตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมาวันที่ 13 มกราคม 2565 เริ่มมีระบบอวัยวะภายในล้มเหลวไตวายเฉียบพลัน ปอดเสียหายจากการติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำลงเรื่อยๆ ความดันโลหิตต่ำลง ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงในเวลา 06.05 น. แพทย์วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตจากปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรครุนแรง คือ ผู้สูงอายุและไม่รับวัคซีน

Share: