| จังหวัดน่าน มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน  กล่าวต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับตำแหน่งใหม่จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยหนาว และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยหนาว ปี พ.ศ. 2564 – 2565 และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 โดย ปภ. ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มี 3 ประเด็น คือ ก่อนเกิดภัยหนาวให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ และจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เมื่อภัยเกิดขึ้นให้รีบเข้าไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน และเมื่อภัยสิ้นสุดลง จะต้องเข้าไปฟื้นฟูดูแล หรือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตน พร้อมทั้งยังกำชับว่าให้จัดตั้งอาสาสมัคร (อปภร.) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านเผยว่า พื้นที่จังหวัดน่านมีทั้งหมด 7,500,000 ไร่ มีพื้นที่ป่าไม้ 80% คิดเป็นพื้นที่ 6,000,000 ไร่ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนทำกินอยู่ในพื้นที่ จำนวน 270,000 กว่าไร่ มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว 124,000 ไร่ ยังคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอีก 150,000 ไร่  ยังอยู่ในขั้นตอนตรวจเอกสารเนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ
การบริหารจัดการขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินหรือที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้มีการคัดแยกขยะ จัดตั้งศูนย์จัดซื้อขยะรีไซเคิลทุก อปท. อย่างน้อย อปท. ละ 1 แห่ง อาจร่วมกับโรงเรียน ร้านซื้อของเก่า กองทุนบทบาทสตรี หรือตั้งขึ้นใหม่ งบประมาณที่จะใช้ สปสช., สาธารณสุขมูลฐานหมู่ละ 20,000 บาท, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (พช.) และกองทุนพัฒนาสังคม (พมจ.) หน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับคนทั่วไปถือเป็นขยะทั่วไปให้กำจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน (Self-Home Quarantine) ซึ่งอาจปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เมื่อใช้งานแล้วให้กำจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก) ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อเบื้องต้นโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5%) แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ทั้งนี้ ภายหลังกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อต้องเก็บขนและกำจัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
แนวทางในการจัดทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสะอาด หลักเกณฑ์จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานหรือโครงการใหม่ หรือมีตำแหน่งแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องจากปริมาณงานมากหรือมีตำแหน่งต่อมาตำแหน่งว่างลงหรือถูกยุบเลิก ลักษณะงานจ้างคนเป็นงานที่ซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น รักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาดงาน ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม งานบันทึกข้อมูล งานสำรวจออกแบบ เป็นต้น อัตราค่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ้างตามวุฒิการศึกษา ให้คำนึงถึงค่าแรงขั้นต่ำ หรือราคามาตรฐานของทางราชการ 
การขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านน้ำของ สทนช. โดยโครงการที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น ประปา ขุดลอกคู คลอง เหมือง ฝาย พนังกั้นน้ำ จะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการหากต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน และต้องบันทึกในระบบ Thai Water Plan (TWP) พร้อมแนบไฟล์แบบแปลน ประมาณการ ปร.4 ปร.5 แผนพัฒนาในแผนทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต้องส่งโครงการเพื่อเข้าที่ประชุมอนุกรรมการน้ำระดับจังหวัด เพื่อบรรจุใน ก.บ.จ. (สำนักงานจังหวัด) หากเป็นโครงการของเทศบาลตำบลและ อบต. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอ เพื่อให้นายอำเภอตรวจความซ้ำซ้อน และความพร้อมก่อน
การขอรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในกรณีน้ำประปา ให้เช็คความพร้อมว่าตรงตามแผนพัฒนาหรือไม่ มีน้ำพร้อม มีสถานที่ก่อสร้างพร้อม มีไฟฟ้าพร้อม และมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ส่วนในเรื่องของการก่อสร้างถนน ตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แบบแปลนประมาณการถูกต้องทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา ถนนท้องถิ่นจะต้องลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ต้องอยู่ในแผนคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ มีความพร้อมด้านสถานที่ และต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ต้องอยู่ในแผนคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ เป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน และต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีสถานที่ก่อสร้างพร้อม เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. หรืออาคารเรียนของ อปท. มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) เป็นหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน เนื่องจากขณะนี้มีการก่อสร้างอาคารพานิชย์สร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญของบ้านเมือง ขณะเดียวกันบ้านเรือนบางแห่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ หากไม่ควบคุมจะส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไปดำเนินการออกเทศบัญญัติควบคุม 2 กรณี (1) กรณีอาคาร/สิ่งก่อสร้างใหม่ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (2) กรณีอาคาร/สิ่งก่อสร้างเดิม ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารติดตั้งบ่อดักไขมัน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ปรับแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ (1) ให้ อปท. ตรวจสอบและรายงานข้อมูลความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2) ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และให้พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง หรือพนักงานและลูกจ้างที่เสพยาเสพติด ถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตั้งกรรมการสอบวินัยและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีติดยา ถือว่าขาดคุณสมบัติฯ กรณีผลิตและค้า ถือว่าผิดวินัยร้ายแรง ต้องตั้งกรรมการสอบและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ดำเนินคดีอาญารวมทั้งยึดทรัพย์ 
การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กันเงินไว้ทั้งหมด 178 โครงการ จำนวนเงิน 498,473,067.90 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 149 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 117 โครงการ คงเหลือ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 158,732,254.43 บาท งบกลาง (โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก) จำนวน 29 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 15 โครงการ คงเหลือ 14 โครงการ จำนวน 98,404,300 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรร 232 โครงการ จำนวน 601,098,000 บาท ส่งคืน 2 โครงการ จำนวนเงิน 785,000 บาท คิดเป็น 0.13 % ขออนุญาตใช้พื้นที่/แก้ไขรายการ/จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงิน 76,981,000 บาท คิดเป็น 12.81 % กำหนดราคากลาง 100 โครงการ จำนวนเงิน 189,733,600 บาท คิดเป็น 31.56 % จัดซื้อจัดจ้าง  8 โครงการ จำนวนเงิน 29,063,600 บาท คิดเป็น 4.84 % รอลงนาม 12 โครงการ จำนวนเงิน 57,330,600 บาท คิดเป็น 9.54% ลงนามในสัญญา 87 โครงการ จำนวนเงิน 242,246,800 บาท คิดเป็น 40.30% และเบิกจ่ายแล้ว 8 โครงการ จำนวนเงิน 4,865,700 บาทคิดเป็น0.81%

Share: