| ผู้ตรวจ มท. เยี่ยมชมความสำเร็จ การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันนี้ (14 มกราคม 2565) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอป่าซาง โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง พัฒนาการจังหวัดลำพูน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต้อนรับ

สำหรับศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ของนางปรียาภรณ์ สมนา บ้านเกาะทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ แบ่งสัดส่วนเป็นหนองน้ำ 1 ส่วน ไว้เลี้ยงปลาและใช้เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนพื้นที่ที่เหลือปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ มะเขือ กระเพรา พริก กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ ผลผลิต ยังสามารถนำไปแจกจ่ายต่อได้

จากนั้น ผู้ตรวจฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ของนายเทวิน จอมพันธ์ ที่ใช้พื้นที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ บนเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน แบ่งสรรปันส่วนเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชผักสวนครัว และหนองน้ำ ส่งผลให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ืผู้ตรวจราชการฯ กล่าวชื่นชม การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ทั้ง 2 แห่ง พร้อมทั้ง ให้ต่อยอดการพัฒนาเป็น ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังเข้ามาศึกษา และนำไปเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงต่อไป

Share: