| ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 ติดตามโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

วันนี้ (14 มกราคม 2565) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยมีนางภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง นำผู้ใหญ่บ้าน ให้ข้อมูล

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ซึ่งก่อนหน้านั้น สถานีสูบน้ำแห่งนี้ เกิดชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยเบื้องต้น นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สำรวจ และปรับปรุงสถานีสูบน้ำ  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 จนเป็นที่เสร็จสิ้น  และได้เริ่มใช้งานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และเกษตรกรที่ใช้น้ำในพื้นที่ แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสอบถาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถึงปัญหา และความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่มีเพียงพอหรือไม่ หากมีปัญหา หรือความต้องการด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สามารถแจ้งไปยัง หน่วยงาน เทศบาลในท้องที่ หรือทางอำเภอได้ เพื่อจะได้เร่งสำรวจ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ต่อไป.

Share: