| สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดแพร่ยังไม่แผ่ว ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มต่อเนื่องแตะ 30 กว่าราย

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ของจังหวัดแพร่ พบจำนวน 33 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่พบก่อนหน้านี้ จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และจากการเดินทางข้ามจังหวัด โดยพบในพื้นที่อำเภอวังชิ้น หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย 25 ราย จากการค้นหาเชิงรุก พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลสรอย 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ในพื้นที่อำเภอเมือง ตำบลแม่คำมี 1 ราย ตำบลในเวียง 2 ราย ตำบลทุ่งโฮ้ง 2 ราย และในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ตำบลเวียงทอง 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมจังหวัดแพร่ขณะนี้รวม 2,268 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่มีจำนวน 99 ราย ในโรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ และโรงพยาบาลลอง แบ่งเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียว 62 ราย สีเหลือง 35 ราย และสีแดง 2 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 18 คน

ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดแพร่ โดยฉีดสะสมไปแล้ว 537,126 โดส ประชากรที่ได้รับเข็มที่หนึ่งจำนวน 268,581 คน ได้รับเข็มที่สองแล้วจำนวน 244,675 คน ฉีดเข็มที่สามไปแล้ว 21,285 คน และเข็มที่สี่จำนวน 2,184 คน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 69.17

Share: