| ธ.ก.ส. ลำปาง หนุนการเลี้ยงสุกรและเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจร แล้วกว่า 372 ล้านบาท

นายไพรัตน์ ผลาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนการเลี้ยงสุกรและเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจร เพื่อเร่งแก้ปัญหาราคาเนื้อสุกรที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อสร้างระบบการเลี้ยงสุกรที่ส่งผลดีทั้งต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ผ่านโครงการสินเชื่อพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังต่อไปนี้

"สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ" สำหรับเกษตรกรรายย่อยและบุคคลในครัวเรือนที่ประสงค์จะกู้เงิน เพื่อไปลงทุนเลี้ยงสุกรหรืออื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4-5 MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี)

"สินเชื่อ Food Safety" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือเพื่อเป็นค่าลงทุนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ยกรณีเกษตรกร MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ ร้อยละ 6.5 ต่อปี)

"สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุน วงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 2 ร้อยละ 4 ต่อปี

ในส่วนของ ธ.ก.ส. ลำปาง ปัจจุบันได้จ่ายตามโครงการสินเชื่อพิเศษแล้ว 902 ราย เป็นจำนวนเงิน 372.06 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดโทร Call Center 02 555 0555

Share: