| ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รุ่นที่ 2 และมอบนโยบายแนวทางการร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Zoom Clould Meeting จัดโดยสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสหพันธ์เกษตรยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 140 คน จาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมฯ

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตแบบอินทรีย์ในจังหวัดลำปางที่ได้มาตรฐาน มีศักยภาพให้สามารถเป็นผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS พัฒนาให้เกิดเครือข่ายเกษตรวิถีอินทรีย์ ที่สามารถผลิตพืชผักสมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ ที่หลากหลายและมีปริมาณสม่ำเสมอออกสู่ตลาด เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดลำปาง และเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคีพัฒนาต่างๆ ที่สนใจการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2565 และ 19 มกราคม 2565 โดยจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ "ฝึกตรวจแปลง" ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการตรวจแปลงและการพัฒนาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share: