| ข่าวภาคเหนือ 24 ตุลาคม 2564 แพร่ น้ำยมล้นเข้าสวนพริก และข้าวโพด