| อุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ สะสม 3 วัน จำนวน 4 ครั้ง

รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของการเดินทางพักผ่อนวันหยุดยาวต่อเนื่อง วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ซึ่งได้ทำการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดแพร่ พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุสะสม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2564 เป็นจำนวน 4 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ขณะที่การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาว ยังคงเข้มงวดตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ที่ใช้กลไกของท้องที่ควบคุมดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ใช้กลไกด่านครอบครัวในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง

ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการสำรวจ ตรวจสอบสภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งด่านตรวจสอบควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ ควบคุมการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัย

ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่องควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

และด้านการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การจัดการระบบการติดต่อสื่อสารและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

Share: