| จังหวัดแพร่ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

จังหวัดแพร่ได้ออกหนังสือแจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย และการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ ซึ่งยังมิได้ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ และยังคงทวีความรุนแรง ประกอบกับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากกรณีนำบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น เด็กที่มีอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่คำนำหน้านามในบัตรประจำตัวประชาชนยังเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง ไปติดต่อขอรับบริการหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือสถาบันทางการเงินแล้วถูกปฏิเสธการใช้บัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อขอทำบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ และเทศบาล และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรณีประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านามในการติดต่อขอรับบริการหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุยังคงมีสถานะปกติสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ตามเดิม โดยหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือสถาบันทางการเงิน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรได้จากหน่วยความจำ หรือ ชิพ (Chip) ของบัตรประจำตัวประชาชน และกรณีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น เด็กที่มีอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่คำนำหน้านามในบัตรประจำตัวประชาชนยังเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวได้จนถึงวันหมดอายุ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบัตรเป็นนายหรือนางสาวแต่อย่างใด

Share: