| หมู่บ้านห้วยไร่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สานต่อเจตนา “กองทุนข้าวสาร คนทุ่งหัวช้างห่วงใยไม่ทิ้งกัน” นำช่วยเหลือและแบ่งปัน กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          นายเอกชัย ชัยแก่น ผู้ใหญ่บ้านห้วยไร่ ตำบลตะเคียนปม ได้นำแนวทางการดำเนินงานของกองทุนข้าวสาร “คนทุ่งหัวช้างห่วงใยไม่ทิ้งกัน” มาสานต่อและเชิญชวนราษฎรหมู่บ้านห้วยไร่ ได้ร่วมกันสมทบสิ่งของ เช่น ข้าวสาร นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และของใช้ในครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในหมู่บ้านห้วยไร่ รวมจำนวน 35 ราย เพื่อแบ่งปันน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อต่อกันในชุมชน

          ทั้งนี้การดำเนินงานของกองทุนข้าวสาร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และลดปัญหาค่าครองชีพด้านเศรษฐกิจ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างค่านิยมในการแบ่งปันน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อต่อกัน ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญ ด้วยการร่วมบริจาคข้าวเจ้า หรืออื่น ๆ ตามกำลังทรัพย์ เพื่อสมทบกองทุน "คนทุ่งหัวช้างห่วงใยไม่ทิ้งกัน" เพื่อผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ลำบากยากไร้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง หรือติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5397-5150

Share: