| เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ปฏิบัติการ วัคซีนเชิงรุกสู่ชุมชน สู้โควิด 19

          เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม เตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เชิงรุก เข็มที่ 2 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ดังนี้ 
วันที่ 14 ตุลาคม ณ วัดหัวเงา , วันที่ 15 ตุลาคม ณ โบสถ์บ้านห้วยต้นนุ่นหมู่ 4 ตำบลแม่เงา 
วันที่ 16 ตุลาคม ณ วัดบ้านแม่สุรินวันที่ 17 ตุลาคม ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 2 ต.เมืองปอน
วันที่ 18 ตุลาคม ณ โบสถ์บ้านหนองแห้ง
วันที่ 19 ตุลาคม ณ บ้านแม่ลาก๊ะ 
วันที่ 20 ตุลาคม ณ ศาลาบ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ต.แม่กิ๊
วันที่ 21 ตุลาคม ณ วัดหัวแม่สุริน ต.แม่อูคอ
วันที่ 23 ตุลาคม ณ โรงเรียนบ้านหว่าโน
วันที่ 26 ตุลาคม ณ ศูนย์เด็กบ้านหัวปอน 
วันที่ 27 ตุลาคม ณ บ้านต่อแพ

     สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับวัคซีนเข็มแรก สามารถแจ้ง รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมวัคซีนเข็มแรกไว้ล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม โทร 053 691 105

Share: