| พาณิชย์จังหวัดแพร่เพิ่มช่องทางการตลาด ให้เกษตรกรจำหน่ายข้าวเปลือกเหนียว ปีการผลิต 64/65

นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียว ปีการผลิต 2564/2565 ผ่านสหกรณ์ในพื้นที่ในการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโรงสีต่างพื้นที่ มีระยะเวลาดำเนินการรวบรวมจนถึงรับมอบ เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2564 โดยในจังหวัดแพร่มีสหกรณ์จำนวน 3 แห่ง ที่ได้รับอนุมัติให้เชื่อมโยงผู้ประกอบการโรงสีต่างพื้นที่จากจังหวัดพิจิตร และสิงห์บุรี ในการรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรในจังหวัดแพร่ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกเหนียวมาจำหน่าย ณ จุดรวบรวม ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับการจำหน่ายของเกษตรกรแล้ว ได้แก่ ที่ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จำกัด อำเภอสูงเม่น เริ่มวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่ตลาดกลางข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด อำเภอสอง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ตลาดกลาง สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด สาขาน้ำเลา อำเภอร้องกวาง และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แพร่ จำกัด อำเภอเมืองแพร่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรที่จะนำข้าวเปลือกเหนียวมาจำหน่าย ณ จุดรวบรวมทุกแห่ง ให้แนบหลักฐานประกอบด้วย สำเนาใบขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ระบุพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวปีปัจจุบัน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย

Share: