| คกก.โรคติดต่อเชียงราย  เผยแพร่ประกาศ  กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมินิตี้มอลล์  ร้านจำหน่ายสินค้า  ปลีก/ส่ง โรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก

คกก.โรคติดต่อเชียงราย  เผยแพร่ประกาศ  กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมินิตี้มอลล์  ร้านจำหน่ายสินค้า  ปลีก/ส่ง โรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง  โดยในหลายพื้นที่มีการตรวจพบการแพร่ระบาดในรูปแบบกลุ่มก้อนการระบาด หรือ คลัสเตอร์  จากสถานประกอบการ  ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมินิตี้มอลล์  ร้านจำหน่ายสินค้า ปลีก/ส่ง โรงงาน หรือ สถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก  ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการโรคติดต่อฯ จึงได้กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมินิตี้มอลล์  ร้านจำหน่ายสินค้า  ปลีก/ส่ง โรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก  โดยหากพบว่ามีพนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่  ติดเชื้อโควิด-19 สถานประกอบการดังกล่าวจะต้องดำเนินการ  แจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือ ศปก.อ. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย หรือ ศปก.ทน.ชร. เจ้าหน้าที่สาธารสุขในพื้นที่  หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทราบทันทีและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งให้ปิดสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  คอมมินิตี้มอลล์  ร้านจำหน่ายสินค้า ปลีก/ส่ง  โรงงาน  หรือ สถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก ที่มีพนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคฯ ทั้งนี้  จะต้องแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย ทราบและตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมโรค ก่อนเปิดดำเนินการอีกครั้ง   โดยประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Share: