| สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564  พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 26 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 26 ราย พื้นที่ อ.เมือง 9 ราย ใน ต.รอบเวียง 5 ราย, ต.เวียง 1 ราย, ต.ท่าสาย 1 ราย, ต.นางแล 1ราย, ต.บ้านดู่ 1 ราย,  อ.เชียงแสน 7 ราย ใน ต.เวียง 3 ราย, ต.ป่าสัก 2 ราย, ต.โยนก 1 ราย, ต.ศรีดอนมูล 1 ราย, อ. แม่สาย 6 ราย ใน ต.เวียงพางคำ 3 ราย, ต.แม่สาย 3 ราย, อ. เวียงแก่น 2 ราย ใน ต.ม่วงยาย 1 ราย, ต.ปอ 1 ราย, อ. แม่สรวย 1 ราย ใน ต.เจดีย์หลวง , อ.เทิง 1 ราย ใน ต.เวียง ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 160 ราย พบในจังหวัดทั้ง 160 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต

 

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 3,863  ราย ในจังหวัด 2,654 ราย ต่างจังหวัด 1,209 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม 4,175 ราย ในจังหวัด 3,415 ราย ต่างจังหวัด 760  ราย รักษาหายแล้ว 3,421 ราย กำลังรักษา  393  ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 49 ราย

 

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย  รายงานการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จังหวัดเชียงรายมีประชากรในทะเบียนราษฎร์  จำนวน 1,172,648 คน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 486,170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.92  ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 291,678 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 และ ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 10,338  คน คิดเป็นร้อยละ 1.21 ปัจจุบันมีวัคซีนคงเหลือ 124,723 โดส ที่อยู่ระหว่างดำเนินการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

Share: