| กำลังพลจิตอาสา มทบ.32 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อลดประมาณเชื้อเพลิงก่อนถึงช่วงฤดูไฟป่า Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหัวฝาย ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในเขตชุมชนบ้านหัวฝาย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ อำเภอเมืองลำปาง (ฝ่ายปกครอง) มณฑลทหารบกที่ 32 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง สำนักงานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง อุทยานเขลางค์บรรพต และคลังปิโตรเลียมลำปาง (OR) ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหัวฝาย ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้  เพื่อเป็นแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำ ให้สามารถเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนต่อไป

 

Share: