| พาณิชย์พะเยา ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65

              นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ซึ่งประกอบด้วย การรับซื้อข้าวเปลือกเหนียว ตามโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียว ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดพะเยา ณ สหกรณ์ศุภนิมิตจุน จำกัด อำเภอจุน เชื่อมโยงกับบริษัท บีทีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด จังหวัดพิจิตร ซึ่งเปิดรับซื้อข้าวเหนียวจากเกษตรกร ปริมาณสะสมถึง 11 ต.ค.64 รวม 592.38 ตัน มูลค่า 3,429,254.50 บาท รวมถึงได้ติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือกพื้นที่อำเภอเชียงคำ ณ บริษัท สองพี่น้องศิริทรัพย์ จำกัด โดยรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ข้าวเกี่ยวสดราคา 5,800 - 6,000 บาท/ตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ขณะนี้มีสต้อกข้าวเหนียวร่วม 5,400 ตัน คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวจะออกสู่ตลาดจนถึงปลายเดือนตุลาคม

            ด้านพื้นที่การปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดพะเยา จำนวน 648,460 ไร่ ปริมาณผลผลิต 348,839 ตัน จำนวน 63,191 ครัวเรือน พื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6.27 ด้านปริมาณผลผลิต ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 8.53 (ผลผลิต ปี 63/64 จำนวน 352,299 ตัน) ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ อำเภอดอกคำใต้ 151,816ไร่ อำเภอจุน 121,440 ไร่ และอำเภอเมืองพะเยา 98,230ไร่ ตามลำดับ ผลผลิตเฉลี่ย 538 กิโลกรัม/ไร่ ขณะนี้เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 ประมาณ ร้อยละ 7 ส่วนข้าวชนิดอื่นจะเริ่มเก็บเกี่ยวและออกสู่ตลาด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งราคาข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ความชื้น 28-30 % จะอยู่ที่ 5,900 – 6,000 บาท/ตัน โดยสถานการณ์แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในพื้นที่

Share: