| เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณริมกว๊านพะเยาและสวนสมเด็จย่า

             เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ร่วมกันประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขายของบริเวณถนนชายกว๊านและสวนสมเด็จย่า เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และการขออนุญาตต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักสุขาภิบาลอาหารให้ถูกสุขอนามัย และการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ รวมถึงการเดินทางสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อยอด ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไป

Share: