| พอ.สว.อำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” แก่ผู้ป่วยติดเตียง

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน“ชิโนฟาร์ม” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ แก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน

วันนี้ (22 ก.ย. 64) นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่กลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง) ในพื้นที่ตำบลบงตัน ตำบลท่าเดื่อ ตำบลมืดกา และตำบลดอยเต่า

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

Share: