| จังหวัดร่วมกับบริษัทโฮย่า หารือแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19  ในกลุ่มพนักงาน  

             ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทโฮย่า ออปติคส์ เพื่อกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด - 19 ภายในบริษัท หลังพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว  12  ราย  โดยจัดให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบกักตัว ( H Q ) พร้อมทั้งสอบสวนสาเหตุการแพร่เชื้ออย่างเป็นระบบและเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่พนักงานถึงมาตรการป้องกัน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อย่างถูกต้อง

          วันนี้ ( 22 กันยายน 2564 ) นายวรยุทธ   เนาวรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย  นายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน  และผู้บริหาร บริษัทโฮย่า ออปติคส์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมประชุมหาแนวทางการวางมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจแก่ กลุ่มพนักงานในการป้องกัน รวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด  - 19  ตามเเนวตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อย่างถูกต้อง  สำหรับผู้บริหารบริษัท โฮย่า ออปติคส์  หลังจากที่ได้ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด - 19  เป็นพนักงานภายในบริษัท จำนวน 12 ราย  ก็ได้มีการประชุมผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง  และได้กำหนดแนวทางการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มงวด 

             ด้านการป้องกันในพื้นที่โรงงานได้จัดตั้งตรวจวัดอุณหภูมิ เข้า - ออก มีการลงทะเบียนสำหรับพนักงาน การติดตาม พร้อมการออกแอปพลิเคชั่น เพื่อสอบถามข้อมูล และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบโรค เพื่อหาสาเหตุของการแพร่ระบาด การนำพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ากระบวนการกักตัว  ( H Q )  มีการตรวจหาเชื้อแบบ  A T K แก่พนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ  และการเสริมสร้างจิตสำนึก ให้พนักงานมีความตระหนัก ถึงการป้องกันตนเอง ในการดำเนินตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง ต่อตนเอง  บุคคลในครอบครัว  และชุมชน   

            ทั้งนี้จังหวัดลำพูน   โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับติดตาม รวมถึงการ เข้าไปสร้างความตระหนัก ถึงเเนวทางตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  แก่สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม   เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการ ดูแลและการดำเนินการตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อย่างถูกต้อง  หากสถานประกอบการแห่งใด มีข้อสงสัย หรือตรวจพบผู้ติดเชื้อ และต้องการ ให้จังหวัดเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำแนะนำการควบคุมโรค สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อจะได้ร่วมกัน กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้อง .

Share: