| เทศบาลเมืองน่าน ประกาศงดการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2564

   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน  ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องงดการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2564 ก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองน่าน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2564 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศบาลเมืองน่าน) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ได้มีการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากกว่าการระบาดในครั้งก่อน อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัด แจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแนวทางการปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง ของข้อกำหนดดังกล่าว ได้ห้ามต่อการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่เชื้อได้ ประกอบกับมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 14/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมาก เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค และมิให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดน่าน ตลอดจนเป็นการลดความสี่ยงในการติดเชื้อ 

      ดังนั้น เทศบาลเมืองน่าน จึงขอประกาศงดการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านฯ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน  2564 ณ บริเวณแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (สนามเทศบาลเมืองน่าน) ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Share: